બુક વિમોચન

નિલય શાહની નવલકથા ‘અસંમત’નું વિમોચન.
તા. 2 જુલાઇ 16, શનિવાર, સાંજે 6-15 વાગે.
એચ.ટી.પારેખ હોલ,અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસો., અમદાવાદ.

Nilay Shah Book launch

Be the first to comment

Leave a Reply