તરસ વગર તૃપ્ત થવામાં મજા નથી


સંદેશની રવિવારની સંસ્કાર પૂર્તિમાં પ્રસિદ્ધ થતી કોલમ              ચિંતનની પળે

વાંચવા ક્લિક કરો

Be the first to comment

Leave a Reply